In zijn persbericht zegt minister Diependaele het volgende: ‘Met de Vlaamse waarborg kunnen we tot 5.000 jonge Vlamingen per jaar versneld aan een eigen woning helpen. De waarborg zorgt er immers voor dat banken in de mogelijkheid gesteld worden om meer leningen aan 100 procent van de waarde van de woning af te sluiten.” 

In een visienota aan de Vlaamse regering vinden we meer informatie over de modaliteiten.

Via de Woonwaarborg zal de overheid garant staan voor de terugbetaling van het gedeelte van de lening boven 90% quotiteit. Een concreet voorbeeld: iemand koopt een woning van €250.000. Een quotiteit van 90% betekent een grens van €225.000. De aankoop wordt gefinancierd met een krediet van €240.000. Er is dus €15.000 van dit krediet dat boven de grens van 90% zit. Via de Woonwaarborg zal de Vlaamse overheid zich garant stellen voor de terugbetaling van die €15.000.

Waarom 90%?

De reden daarvoor schuilt in de richtlijnen van de Nationale Bank aan de kredietinstellingen, de zogenaamde toezichtsverwachtingen. Daarin legt de NBB beperkingen op inzake het kredietvolume. Maximaal 35% van het leenvolume op jaarbasis mag een quotiteit hebben van meer dan 35% voor first-time buyers. Bij andere ontleners (doorstromers) ligt het maximum op 20%.

Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat dit leenvolume zelfs niet volledig wordt ingenomen. Amper 22% van de leningen aan first-time buyers heeft een quotiteit van meer dan 90% (terwijl dat dus 35% mag zijn). 

Met de Woonwaarborg wil minister Diependaele hen er dan ook toe bewegen om een hoger bedrag te ontlenen aan first-time-buyers en/of meer van kredieten te verstrekken aan deze doelgroep.

Voorwaarden

Alleen first-time-buyers komen in aanmerking. Een ‘eerste koper’ is iemand aan wie nog niet eerder een hypothecaire lening is verstrekt.

Er wordt ook een maximale aankoopwaarde opgelegd van €434.830. Dat is hetzelfde maximumbedrag als de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Modaliteiten

  • Het gaat om een waarborg in tweede rang. Dit betekent dat de bank eerst zelf alle middelen moet gebruiken om een opzegging van het contract te vermijden en een kans te geven aan de ontlener om de opgelopen achterstand weg te werken. Indien er geen oplossing uit de bus komt, zal de bank tot de verkoop van het in pand gegeven onroerend goed overgaan. 

 

  • De waarborg geldt voor het stuk boven 90% van de waarde van de woning. Alleen de verliezen die voortvloeien uit een verkoop vallen onder de waarborg. Ook belendende kosten die gepaard gaan met de uitwinning vallen ten laste van de banken zelf. Ook de interest vervat in de vervallen en onbetaald gebleven maandaflossingen, verwijlinteresten en wederbeleggingsvergoeding worden niet gewaarborgd.

 

  • De termijn van de waarborg is beperkt tot de eerste 5 jaar van de looptijd van de lening. 

 

  • Het zijn de banken die, in samenspraak met de ontlener, instaan voor het aanvragen van de gewestwaarborg bij het Agentschap Wonen in Vlaanderen.
  • De Woonwaarborg zal niet gratis zijn. Vanuit de wens dat de waarborg enkel wordt aangevraagd indien nodig, wordt er een eenmalige bijdrage van 0,10% op de lening voorgesteld. De bank zal deze bijdrage betalen aan de overheid.

Vervolg


Op vandaag werd enkel nog maar de visienota van de Minister door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het is nog koffiedik wanneer de ‘Woonwaarborg’ in voege zal treden. 

(Bron: persbericht Matthias Diependaele - https://www.cib.be/actua/d8a46901-98e0-48d6-9d47-1d6ace3b9d06/vlaamse-woonwaarborg-moet-jonge-kopers-sneller-aan-woning-helpen)